သင့် My Z.com Account ထဲသို့ ဝင်ပေးပါ။

🌐 https://cloud.z.com/mm/signin/

Refiner ကိုနှိပ်ပေးပါ။

Service Type တွင်ရှိသော WebHosting Pro/Lite ကိုနှိပ်ပေးပါ။

ပြီးလျှင်သင့် Web Hosting Plan အသစ်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။

127Web Hosting
Back To Top