မိမိ Z.com portal အား Two-step Verification နည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်….

Two-step Verification အား အသုံးပြုရန် Z.com portal အား Login ဝင်ရောက်ပြီး Account Setting သို့သွားပါ…

Two-step Verification ကို “ON” ကိုနှိပ်ပါ…

မိမိဖုန်းမှ Google Authenticator App ကိုဖွင့်၍ QR code အား scan ဖတ်ပါ။ ထိုနောက် ရရှိသော Code အား ထည့်ပါ။ ပြီးနောက် “Authentication” ကိုနှိပ်ပါ…

93My Z.com
Back To Top